با شخصی قرارداد مشارکت در ساخت بسته ام اما متاسفانه سازنده به تعهدات خود دراین باره عمل نمی کند.چه کاری باید انجام دهم؟

نقاش هستم.دوستم بدون اجازه تعهد داده که یک سوله را نقاشی کنم الان صاحب سوله الزام مرا به انجام تعهد خواسته .چه کار کنم؟

همسرم ضمن سند نکاحیه تعهد داده مالش را بعد از فک به عنوان مهریه به من منتقل کند اما آن را فروخته.می توانم از او شکایت کنم؟

ملکی را خریده ام و دو سوم مبلغ را پرداخته ام قسط بعدی را ت تحویل نمی دهم، آیا می توانم الزام به انجام تعهد را از فروشنده بخواهم؟