آپارتمانی  را  از شخصی پیش خرید کرده ام.در متن مبایعه نامه ذکر شده که پیش فروشنده تعهد می دهد که مورد معامله را به هیچ شخص یا اشخاصی بعد از فروش به من نفروشد.اما متاسفانه فروشنده آپارتمان را به شخص دیگری فروخته است.چه راهی وجود دارد؟

شوهرم را از دست داده ام.فرزندانش که از زن اول هستند می گویند به تو از این خانه چیزی نمی رسدآیا این درست است؟

همسرم ضمن سند نکاحیه تعهد داده مالش را بعد از فک به عنوان مهریه به من منتقل کند اما آن را فروخته.می توانم از او شکایت کنم؟

خانمی هستم که همسرم فوت نموده است اما وراث بدون اینکه حق مرا بدهند بین خودشان مال واموال شوهرم را تقسیم کرده اند چه کاری می توانم انجام بدهم؟