بعضی از حقوقدانان بزرگ مانند مرحوم استاد دکتر کاتوزیان اعتقاددارند که نقل وانتقال نسبت به اموال غیر منقول صرفا با سند رسمی اعتبار دارد نه سند عادی.

 طبق ماده۱۸۳ قانون مدنی؛ عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر، تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آن‌ها باشد. اثر عقد علاوه بر ایجاد تعهد ممکن است تملیک مال، اسقاط تعهد، اباحه، اتحاد و شرکت، ایجاد شخصیت حقوقی و ایجاد زوجیت باشد.

در کلیه قراردادهای حقوقی،مجموعه ای از تعهدات وجود دارد که طرفین، ملزم و متعهد به اجرای آن می باشند. اگر هر یک از طرفین قرارداد در موعد تعیین شده، از انجام تعهدات خود استنکاف ورزد، طرف دیگر می تواند از دادگاه، الزام او به ایفای (انجام) تعهد را بخواهد.

ماده 310 قانون تجارت چک را تعریف کرده است، به موجب این ماده «چک نوشته ای است که صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه (بانک) دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید».