آیا ازدواج سفید همان روابط نامشروع است؟

آیا ارتباط پیامکی زن ومردی که بین آنها رابطه زوجیت  نیست به معنای رابطه نامشروع است؟

آیا حضور یک زن ومرد نامحرم در یک مکان خلوت مانند خانه یا دفتر محل کار می تواند به معنای رابطه نامشروع باشد؟

آیا صرف تماسهای یک زن ومرد که اصطلاحا غریبه محسوب می شوند می تواندبه معنی رابطه نامشروع باشد؟