کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری همراه با عملیات فریبکارانه که یک انسان امروزی را بفریبد.بنابراین اگر شخصی نیزنگی به کار ببرد که یک جامعه اصولا فریب آن حیله را نمی خورند شخصی ساده لوحانه فریب خورده باشد نمی توان گفت چنین عملی کلاهبرداری است.

قانونگذار تعریفی از رابطه نامشروع ارائه نداده است اما به هر رابطه غیرمتعارف وخارج از حدود اخلاقی  بین زن ومرد که  فی مابین ایشان رابطه زوجیت برقرار نباشد  میتوان این عنوان را نسبت داد.