یک فقره چک سفید امضاء را بابت ضمانت به شخصی دادم اما او چک را برگشت زد.آیا این خیانت در امانت است؟

چکی یک میلیاردی بدون تاریخ به مالک مغازه ام دادم برای ضمانت تخلیه او چک را برگشت زد.ایا می توانم به جرم خیانت در امانت شکایت کنم؟

به نظر شما امضایی که پشت چک از طرف شخصی غیر از صادر کننده زده میشود چه معنایی دارد؟