پرسش و پاسخ های سوالات حقوقی
چک بلامحل
اموال غیر منقول
پرسش و پاسخ های سوالات الزام به انجام تعهد
پرسش و پاسخ های سوالات معامله
چک بلامحل

یک فقره چک سفید امضاء را بابت ضمانت به شخصی دادم اما او متاسفانه خلاف آنچه بین مان قرار بود عمل کرد ورفت وچک را برگشت زد. آیا می شود …

پرسش و پاسخ های سوالات اموال غیر منقول

آپارتمانی  را  از شخصی پیش خرید کرده ام.در متن مبایعه نامه ذکر شده که پیش فروشنده تعهد می دهد که مورد معامله را به هیچ شخص یا اشخاصی…

پرسش و پاسخ های سوالات الزام به انجام تعهد

من نقاش ساختمان هستم.دوستم بدون اجازه من رفته وتعهد داده است که من یک سوله بزرگ را نقاشی کنم در حالتی که روحم حتی از این ماجرا خبر ندارد….

پرسش و پاسخ های سوالات معامله

بنده چند روز قبل طی معامله ای ماشینی را از شخصی خریدم.اما بعداز چند روز فهمیدم موتور ماشین اشکال اساسی دارد وهزینه بالایی هم دارد.چکار کنم؟…

اموال غیر منقول
اموال غیر منقول
پرسش و پاسخ های سوالات الزام به انجام تعهد
پرسش و پاسخ های سوالات معامله
پرسش و پاسخ های سوالات اموال غیر منقول

آپارتمانی  را  از شخصی پیش خرید کرده ام.در متن مبایعه نامه ذکر شده که پیش فروشنده تعهد می دهد که مورد معامله را به هیچ شخص یا اشخاصی…

چک بلامحل

یک فقره چک سفید امضاء را بابت ضمانت به شخصی دادم اما او متاسفانه خلاف آنچه بین مان قرار بود عمل کرد ورفت وچک را برگشت زد. آیا می شود …

پرسش و پاسخ های سوالات الزام به انجام تعهد

من نقاش ساختمان هستم.دوستم بدون اجازه من رفته وتعهد داده است که من یک سوله بزرگ را نقاشی کنم در حالتی که روحم حتی از این ماجرا خبر ندارد….

پرسش و پاسخ های سوالات معامله

بنده چند روز قبل طی معامله ای ماشینی را از شخصی خریدم.اما بعداز چند روز فهمیدم موتور ماشین اشکال اساسی دارد وهزینه بالایی هم دارد.چکار کنم؟…

پرسش و پاسخ های سوالات الزام به انجام تعهد
اموال غیر منقول
پرسش و پاسخ های سوالات الزام به انجام تعهد
پرسش و پاسخ های سوالات معامله
پرسش و پاسخ های سوالات الزام به انجام تعهد

من نقاش ساختمان هستم.دوستم بدون اجازه من رفته وتعهد داده است که من یک سوله بزرگ را نقاشی کنم در حالتی که روحم حتی از این ماجرا خبر ندارد….

پرسش و پاسخ های سوالات اموال غیر منقول

آپارتمانی  را  از شخصی پیش خرید کرده ام.در متن مبایعه نامه ذکر شده که پیش فروشنده تعهد می دهد که مورد معامله را به هیچ شخص یا اشخاصی…

پرسش و پاسخ های سوالات الزام به انجام تعهد

من نقاش ساختمان هستم.دوستم بدون اجازه من رفته وتعهد داده است که من یک سوله بزرگ را نقاشی کنم در حالتی که روحم حتی از این ماجرا خبر ندارد….

پرسش و پاسخ های سوالات معامله

بنده چند روز قبل طی معامله ای ماشینی را از شخصی خریدم.اما بعداز چند روز فهمیدم موتور ماشین اشکال اساسی دارد وهزینه بالایی هم دارد.چکار کنم؟…

پرسش و پاسخ های سوالات معامله
اموال غیر منقول
پرسش و پاسخ های سوالات الزام به انجام تعهد
پرسش و پاسخ های سوالات معامله
پرسش و پاسخ های سوالات معامله

بنده چند روز قبل طی معامله ای ماشینی را از شخصی خریدم.اما بعداز چند روز فهمیدم موتور ماشین اشکال اساسی دارد وهزینه بالایی هم دارد.چکار کنم؟…

پرسش و پاسخ های سوالات اموال غیر منقول

آپارتمانی  را  از شخصی پیش خرید کرده ام.در متن مبایعه نامه ذکر شده که پیش فروشنده تعهد می دهد که مورد معامله را به هیچ شخص یا اشخاصی…

پرسش و پاسخ های سوالات الزام به انجام تعهد

من نقاش ساختمان هستم.دوستم بدون اجازه من رفته وتعهد داده است که من یک سوله بزرگ را نقاشی کنم در حالتی که روحم حتی از این ماجرا خبر ندارد….

پرسش و پاسخ های سوالات معامله

بنده چند روز قبل طی معامله ای ماشینی را از شخصی خریدم.اما بعداز چند روز فهمیدم موتور ماشین اشکال اساسی دارد وهزینه بالایی هم دارد.چکار کنم؟…

پرسش و پاسخ های سوالات اختلاس
پرسش و پاسخ های جعل
پرسش و پاسخ های روابط نامشروع
مجموعه پرسش و پاسخ های کلاهبرداری
پرسش و پاسخ های سوالات اختلاس

من کارمند یک نهاد دولتی هستم به خاطر یک موضوع ناچار شدم 253میلیون تومان ازحساب دولتی برداشت وبه حساب خانمم واریز کنم حراست این موضوع را فهمیده …

پرسش و پاسخ های جعل

اینکه شخصی قولنامه ای جعلی ساخته است و امضای من را بدون کوچکترین شباهتی پای این برگه زده با توجه به عدم مشابهت امضای استفاده شده با امضای من می توان …

پرسش و پاسخ های روابط نامشروع

تعریف قانونگذار از رابطه نامشروع چیست؟ آیا صرف تماسهای یک زن ومرد که اصطلاحا غریبه محسوب می شوند می تواندبه معنی رابطه نامشروع باشد؟

مجموعه پرسش و پاسخ های کلاهبرداری

شخصی با ارائه دست خط یکی از مقامات به من گفت می تواند با روابطی که دارد واردات کند، بعدا فهمیدم دروغ گفته.می توانم علیه او به جرم کلاهبرداری شکایت کنم؟

پرسش و پاسخ های جعل
پرسش و پاسخ های جعل
پرسش و پاسخ های روابط نامشروع
مجموعه پرسش و پاسخ های کلاهبرداری
پرسش و پاسخ های جعل

اینکه شخصی قولنامه ای جعلی ساخته است و امضای من را بدون کوچکترین شباهتی پای این برگه زده با توجه به عدم مشابهت امضای استفاده شده با امضای من می توان …

پرسش و پاسخ های جعل

اینکه شخصی قولنامه ای جعلی ساخته است و امضای من را بدون کوچکترین شباهتی پای این برگه زده با توجه به عدم مشابهت امضای استفاده شده با امضای من می توان …

پرسش و پاسخ های روابط نامشروع

تعریف قانونگذار از رابطه نامشروع چیست؟ آیا صرف تماسهای یک زن ومرد که اصطلاحا غریبه محسوب می شوند می تواندبه معنی رابطه نامشروع باشد؟

مجموعه پرسش و پاسخ های کلاهبرداری

شخصی با ارائه دست خط یکی از مقامات به من گفت می تواند با روابطی که دارد واردات کند، بعدا فهمیدم دروغ گفته.می توانم علیه او به جرم کلاهبرداری شکایت کنم؟

پرسش و پاسخ های روابط نامشروع
پرسش و پاسخ های جعل
پرسش و پاسخ های روابط نامشروع
مجموعه پرسش و پاسخ های کلاهبرداری
پرسش و پاسخ های روابط نامشروع

تعریف قانونگذار از رابطه نامشروع چیست؟ آیا صرف تماسهای یک زن ومرد که اصطلاحا غریبه محسوب می شوند می تواندبه معنی رابطه نامشروع باشد؟

پرسش و پاسخ های جعل

اینکه شخصی قولنامه ای جعلی ساخته است و امضای من را بدون کوچکترین شباهتی پای این برگه زده با توجه به عدم مشابهت امضای استفاده شده با امضای من می توان …

پرسش و پاسخ های روابط نامشروع

تعریف قانونگذار از رابطه نامشروع چیست؟ آیا صرف تماسهای یک زن ومرد که اصطلاحا غریبه محسوب می شوند می تواندبه معنی رابطه نامشروع باشد؟

مجموعه پرسش و پاسخ های کلاهبرداری

شخصی با ارائه دست خط یکی از مقامات به من گفت می تواند با روابطی که دارد واردات کند، بعدا فهمیدم دروغ گفته.می توانم علیه او به جرم کلاهبرداری شکایت کنم؟

مجموعه پرسش و پاسخ های کلاهبرداری
پرسش و پاسخ های جعل
پرسش و پاسخ های روابط نامشروع
مجموعه پرسش و پاسخ های کلاهبرداری
مجموعه پرسش و پاسخ های کلاهبرداری

شخصی با ارائه دست خط یکی از مقامات به من گفت می تواند با روابطی که دارد واردات کند، بعدا فهمیدم دروغ گفته.می توانم علیه او به جرم کلاهبرداری شکایت کنم؟

پرسش و پاسخ های جعل

اینکه شخصی قولنامه ای جعلی ساخته است و امضای من را بدون کوچکترین شباهتی پای این برگه زده با توجه به عدم مشابهت امضای استفاده شده با امضای من می توان …

پرسش و پاسخ های روابط نامشروع

تعریف قانونگذار از رابطه نامشروع چیست؟ آیا صرف تماسهای یک زن ومرد که اصطلاحا غریبه محسوب می شوند می تواندبه معنی رابطه نامشروع باشد؟

مجموعه پرسش و پاسخ های کلاهبرداری

شخصی با ارائه دست خط یکی از مقامات به من گفت می تواند با روابطی که دارد واردات کند، بعدا فهمیدم دروغ گفته.می توانم علیه او به جرم کلاهبرداری شکایت کنم؟

پرسش و پاسخ های حضانت
پرسش و پاسخ های تمکین
پرسش و پاسخ های مهریه

من با همسرم 23 سال زندگی کرده ام .به جهت مشکلات ادامه زندگی میسر نشد تا اینکه از همسرم وکالت در طلاق گرفتم.اما قید وکالت در توکیل در وکالتنامه قید نشده …

پرسش و پاسخ های حضانت

خانه دار هستم می خواهم حضانت فرزندم را خودم به عهده بگیرم.با توجه به اینکه شوهرم وضع مالی و موقعیت اجتماعی خوب است به نظرتان دادگاه حضانت را به من می دهد؟

پرسش و پاسخ های تمکین

همسرم مبتلا به بیماری مقاربتی است به این دلیل اجازه نمی دهم با من رابطه داشته باشد.من را تهدید کرد که شکایت می کنم.اگر شکایت کند دادگاه حق را به او می دهد؟

پرسش و پاسخ های مهریه

متاسفانه در پی یک اشتباه با شخصی ارتباط داشتم ، همسرم ازمن شکایت کرد و نهایتا من محکوم شدم آیا مهریه ام از بین می رود و دیگر نمی توانم مطالبه کنم؟

پرسش و پاسخ های حضانت
پرسش و پاسخ های حضانت
پرسش و پاسخ های تمکین
پرسش و پاسخ های مهریه
پرسش و پاسخ های حضانت

خانه دار هستم می خواهم حضانت فرزندم را خودم به عهده بگیرم.با توجه به اینکه شوهرم وضع مالی و موقعیت اجتماعی خوب است به نظرتان دادگاه حضانت را به من می دهد؟

پرسش و پاسخ های حضانت

خانه دار هستم می خواهم حضانت فرزندم را خودم به عهده بگیرم.با توجه به اینکه شوهرم وضع مالی و موقعیت اجتماعی خوب است به نظرتان دادگاه حضانت را به من می دهد؟

پرسش و پاسخ های تمکین

همسرم مبتلا به بیماری مقاربتی است به این دلیل اجازه نمی دهم با من رابطه داشته باشد.من را تهدید کرد که شکایت می کنم.اگر شکایت کند دادگاه حق را به او می دهد؟

پرسش و پاسخ های مهریه

متاسفانه در پی یک اشتباه با شخصی ارتباط داشتم ، همسرم ازمن شکایت کرد و نهایتا من محکوم شدم آیا مهریه ام از بین می رود و دیگر نمی توانم مطالبه کنم؟

پرسش و پاسخ های تمکین
پرسش و پاسخ های حضانت
پرسش و پاسخ های تمکین
پرسش و پاسخ های مهریه
پرسش و پاسخ های تمکین

همسرم مبتلا به بیماری مقاربتی است به این دلیل اجازه نمی دهم با من رابطه داشته باشد.من را تهدید کرد که شکایت می کنم.اگر شکایت کند دادگاه حق را به او می دهد؟

پرسش و پاسخ های حضانت

خانه دار هستم می خواهم حضانت فرزندم را خودم به عهده بگیرم.با توجه به اینکه شوهرم وضع مالی و موقعیت اجتماعی خوب است به نظرتان دادگاه حضانت را به من می دهد؟

پرسش و پاسخ های تمکین

همسرم مبتلا به بیماری مقاربتی است به این دلیل اجازه نمی دهم با من رابطه داشته باشد.من را تهدید کرد که شکایت می کنم.اگر شکایت کند دادگاه حق را به او می دهد؟

پرسش و پاسخ های مهریه

متاسفانه در پی یک اشتباه با شخصی ارتباط داشتم ، همسرم ازمن شکایت کرد و نهایتا من محکوم شدم آیا مهریه ام از بین می رود و دیگر نمی توانم مطالبه کنم؟

پرسش و پاسخ های مهریه
پرسش و پاسخ های حضانت
پرسش و پاسخ های تمکین
پرسش و پاسخ های مهریه
پرسش و پاسخ های مهریه

متاسفانه در پی یک اشتباه با شخصی ارتباط داشتم ، همسرم ازمن شکایت کرد و نهایتا من محکوم شدم آیا مهریه ام از بین می رود و دیگر نمی توانم مطالبه کنم؟

پرسش و پاسخ های حضانت

خانه دار هستم می خواهم حضانت فرزندم را خودم به عهده بگیرم.با توجه به اینکه شوهرم وضع مالی و موقعیت اجتماعی خوب است به نظرتان دادگاه حضانت را به من می دهد؟

پرسش و پاسخ های تمکین

همسرم مبتلا به بیماری مقاربتی است به این دلیل اجازه نمی دهم با من رابطه داشته باشد.من را تهدید کرد که شکایت می کنم.اگر شکایت کند دادگاه حق را به او می دهد؟

پرسش و پاسخ های مهریه

متاسفانه در پی یک اشتباه با شخصی ارتباط داشتم ، همسرم ازمن شکایت کرد و نهایتا من محکوم شدم آیا مهریه ام از بین می رود و دیگر نمی توانم مطالبه کنم؟