پرسش و پاسخ های روابط نامشروع
پرسش و پاسخ های روابط نامشروع
پرسش و پاسخ های روابط نامشروع
پرسش و پاسخ های روابط نامشروع
پرسش و پاسخ های روابط نامشروع

تعریف قانونگذار از رابطه نامشروع در روابط زن و مرد در قانون چیست؟ آیا ازدواج سفید (همباشی) همان روابط نامشروع محسوب می گردد ؟ و آیا قانون آن را پذیرفته است ؟

مجموعه پرسش و پاسخ های کیفری - روابط نامشروع

آیا ارتباط پیامکی ( ارتباط از طریق فضای مجازی و …) بین زن و مردی که بین آنها رابطه زوجیت وجود ندارد می تواند به معنای رابطه نامشروع تلقی شود …..؟

مجموعه پرسش و پاسخ های کیفری - روابط نامشروع

آیا صرف تماسهای مکرر کاری و غیر کاری  یک زن ومرد که نامحرم هستند و اصطلاحا غریبه محسوب می شوند می تواند به معنی رابطه نامشروع باشد؟

مجموعه پرسش و پاسخ های کیفری - روابط نامشروع

آیا حضور یک زن ومرد نامحرم در یک مکان خلوت و تنها بدون حضور فرد دیگری مانند خانه یا دفتر محل کار و….می تواند به معنای رابطه نامشروع باشد؟