اموال غیر منقول
اموال غیر منقول
اموال غیر منقول
اموال غیر منقول
مجموعه پرسش و پاسخ های اموال غیر منقول

آپارتمانی  را  از شخصی پیش خرید کرده ام.در متن مبایعه نامه ذکر شده که پیش فروشنده تعهد می دهد که مورد معامله را به هیچ شخص یا اشخاصی…

مجموعه پرسش و پاسخ های اموال غیر منقول

همسرم در ضمن سند نکاحیه تعهد داده مالش را بعد از فک رهن بانک به عنوان مهریه به من منتقل کند اما آن را به شخصی فروخته .می توانم از او به اتهام انتقال مال..؟ 

مجموعه پرسش و پاسخ های اموال غیر منقول

خانمی هستم که مدتی است شوهرم را از دست داده ام، فرزندانش که از زن اول هستند می گویند به تو از این خانه و اموال او چیزی نمی رسد آیا این درست است؟

مجموعه پرسش و پاسخ های اموال غیر منقول

خانمی هستم که همسرم فوت نموده است اما وراث بدون اینکه حق مرا بدهند بین خودشان مال واموال شوهرم را تقسیم کرده اند چه کاری می توانم انجام بدهم؟ …