همسرم فوت نموده است اما وراث اموال او را بین خودشان تقسیم کرده اند چه کاری می توانم انجام بدهم؟

خانمی هستم که همسرم فوت نموده است اما وراث …در این نوشتار امیر صادقی زاده وکیل پایه یک دادگستری به سوال مطرح شده پاسخ داده است.

پرسش

خانمی هستم که همسرم فوت نموده است اما وراث بدون اینکه حق مرا بدهند بین خودشان مال واموال شوهرم را تقسیم کرده اند چه کاری می توانم انجام بدهم؟

پاسخ

منظور از حقتان چیست؟..حق در وضعیت شما هم می تواند ناظر بر این باشد که خانمی مهریه اش را از اموال همسر مرحومش مطالبه نماید ودر این بین ورثه مبادرت به تقسیم ماترک متوفی نمایند بدون اینکه مهریه شما را داده باشند که در این حالت حتی اگر تقسیم صورت گرفته باشد برابر ماده 606 قانون مدنی می توانید حتی در این شرایط نیز مهریه را از اموال متوفی بردارید ونیز اگر منظور از حق در فرض سؤال ماترک باشد از عین اموال غیر منقول مثل زمین،خانه وآپارتمان ارث نمی برید بلکه از بهای آن درصورت فروش ارث می برید.در این خصوص می توانید به ماده 946 قانون مدنی مراجعه کنید.

باتشکر

امیر صادقی زاده

وکیل پایه یک دادگستری