آپارتمانی را پیش خرید کرده ام،اما فروشنده آپارتمان را به شخص دیگری فروخته است.چه راهی وجود دارد؟

آپارتمانی  را  از شخصی پیش خرید کرده ام، در متن مبایعه نامه ذکر شده که پیش فروشنده تعهد …در این نوشتار امیر صادقی زاده وکیل پایه یک دادگستری به سوال مطرح شده پاسخ داده است.

پرسش

آپارتمانی  را  از شخصی پیش خرید کرده ام.در متن مبایعه نامه ذکر شده که پیش فروشنده تعهد می دهد که مورد معامله را به هیچ شخص یا اشخاصی بعد از فروش به من نفروشد.اما متاسفانه فروشنده آپارتمان را به شخص دیگری فروخته است.چه راهی وجود دارد؟

پاسخ

می توانید به دلیل فروش مال غیر از فروشنده شکایت کنید اما از نظر حقوقی می توانید تقاضای ابطال معامله دوم را از دادگاه بخواهید.البته به موجب یک دادخواست هم اثبات مالکیت وهم ابطال معامله دوم را از دادگاه بخواهید.البته بعضی از حقوقدانان بزرگ مانند مرحوم استاد دکتر کاتوزیان اعتقاددارند که نقل وانتقال نسبت به اموال غیر منقول صرفا با سند رسمی اعتبار دارد نه سند عادی.بنابراین نقل وانتقال اول اعتباری ندارد همانگونه که معامله دوم فاقد اعتبار است اما شخصی که تعهد به نفع او ایجاد شده است یعنی کسی که  آپارتمان برای بار اول به او فروخته شده است می تواند بابت نقض تعهدی قراردادی از متعهد یا همان پیش فروشنده اول،مطالبه خسارت نماید.

باتشکر

امیر صادقی زاده

وکیل پایه یک دادگستری