مجموعه پرسش و پاسخ های الزام به انجام تعهد
مجموعه پرسش و پاسخ های الزام به انجام تعهد
مجموعه پرسش و پاسخ های الزام به انجام تعهد
مجموعه پرسش و پاسخ های الزام به انجام تعهد
پرسش و پاسخ های جقوقی

نقاش هستم، دوستم بدون کسب اجازه از من تعهد داده که یک سوله را نقاشی کنم الان صاحب سوله الزام مرا به انجام تعهد خواسته است ،چه کار کنم؟

مجموعه پرسش و پاسح های الزام به انجام تعهد

ملکی را خریده ام و دو سوم مبلغ را پرداخته ام اما قسط بعدی را تا زمان تحویل پرداخت نمی کنم ، آیا می توانم الزام به انجام تعهد را از فروشنده بخواهم؟

مجموعه پرسش و پاسح های الزام به انجام تعهد

با شخصی (سازنده ) قرارداد مشارکت در ساخت بسته ام اما متاسفانه سازنده به تعهدات خود که در این قرارداد بسته ایم   عمل نکرده است .چه کاری باید انجام دهم؟

مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی

همسرم در ضمن سند نکاحیه تعهد داده مالش را بعد از فک رهن بانک به عنوان مهریه به من منتقل کند اما آن را به شخصی فروخته .می توانم از او به اتهام انتقال مال..؟