همسرم ضمن سند نکاحیه تعهد داده مالش را بعد از فک به عنوان مهریه به من منتقل کند اما آن را فروخته.می توانم از او شکایت کنم؟

همسرم در ضمن سند نکاحیه تعهد داده است فلان مالش را بعد از فک رهن بانک …در این نوشتار امیر صادقی زاده وکیل پایه یک دادگستری به سوال مطرح شده پاسخ داده است.

پرسش

همسرم در ضمن سند نکاحیه تعهد داده است فلان مالش را بعد از فک رهن بانک به عنوان مهریه به من منتقل می کند اما متاسفانه این مال را به شخص دیگری فروخته است.می توانم از او به اتهام انتقال مال غیر شکایت کنم؟

پاسخ

به نظر اینجانب در فرض طرح شده مالکیتی به نفع وبرای شما ایجاد نشده بلکه صرفا تعهدی به نفع شما ایجاد شده است که بابت آن در ابتدا می توانید الزام متعهد را به انجام آن از دادگاه بخواهید  ودر ادامه اگر انجام تعهد به جهت انتقال مال،ممکن نباشد میتوان خسارت را از شخص امتناع کننده از انجام تعهد مطالبه نمود وبه نظر می رسد این موضوع فاقد وصف کیفری است.شایان توجه است در حالتی که مالی در رهن باشد معامله بعدی از سوی مالک غیر نافذ است به عبارتی اعتبار آن منوط به اذن ورضایت مرتهن یا همان طلبکار است.

باتشکر

امیر صادقی زاده

وکیل پایه یک دادگستری