نقاش هستم.دوستم بدون اجازه تعهد داده که یک سوله را نقاشی کنم الان صاحب سوله الزام مرا به انجام تعهد خواسته .چه کاری می توانم انجام بدهم؟

من نقاش ساختمان هستم.دوستم بدون اجازه من رفته وتعهد داده است که من یک سوله بزرگ …در این نوشتار امیر صادقی زاده وکیل پایه یک دادگستری به سوال مطرح شده پاسخ داده است.

پرسش

من نقاش ساختمان هستم.دوستم بدون اجازه من رفته وتعهد داده است که من یک سوله بزرگ را نقاشی کنم در حالتی که روحم حتی از این ماجرا خبر ندارد.الان طرفی که صاحب سوله است آمده الزام مرا به انجام تعهد خواسته است.چه کاری می توانم انجام بدهم که این تعهد را انجام ندهم؟

پاسخ

کار دوستتان که آمده به ضرر شما تعهد داده است مصداق معامله فضولی است.کسی نمی تواند به ضرر شخص ثالث تعهد ایجاد کند.در این حالتی که طرف آمده دعوایی به چنین وصف مطرح کرده اگر تنها علیه شما به عنوان ثالث طرح دعوی کرده باشد مطمئن باشید دادگاه به دلیل اینکه دعوا مطابق قانون مطرح نشده است قرار عدم استماع دعوی صادر می کند واگر هم در دادخواست اسم شما ودوستتان آمده باشد باید دفاع ماهیتی بکنید که دوستتان مرتکب انعقاد معامله فضولی شده است که در این خصوص مقصر که همان دوستتان باشد باید پاسخگو باشد.

باتشکر

امیر صادقی زاده

وکیل پایه یک دادگستری