مجموعه پرسش و پاسخ های کیفری- رابطه نامشروع

آیا ازدواج سفید همان روابط نامشروع است؟…در این نوشتار امیر صادقی زاده وکیل پایه یک دادگستری به سوال مطرح شده پاسخ داده است.

پرسش

آیا ازدواج سفید همان روابط نامشروع است؟

پاسخ

ازدواج سفید که برخی از آن به عنوان همباشی نیز یاد می کنند به این معناست که زن ومردی بدون رعایت تشریفات شرعی یا قانونی در کنار یکدیگر زندگی کنند.در قانون وشرع ما  تنها رابطه مشروع ومباح زن ومرد همانا فقط نکاح یا ازدواج است.در غیر از این حالت هرگونه مراوده، آسیب زا مورد سرزنش وحتی برخورد شرع وقانون مااست.علت این سرزنش یا حتی برخورد قهر آمیز به  این دلیل است که ازدواج سفید می تواند نظم اجتماعی را به مخاطره اندازد.فرزندی که میتواند حاصل این رابطه باشد به واقع به عنوان یک انسان،حقوقی داردکه بهره برداری از آن وابسته به ثبت رسمی نکاح است.بنا به همین جهات ازدواج سفید میتواند یکی از مصادیق رابطه نامشروع باشد.

باتشکر

امیر صادقی زاده

وکیل پایه یک دادگستری