همسرم متاسفانه با من بدرفتار است وحتی جلوی همه به من فحش رکیک می دهد، آیا می توانم طلاق بگیرم؟

همسرم اعتیاد به مواد مخدر دارد.اگر تمکین نکنم با توجه به اعتیاد همسرم کارم قانونی است؟ آیا می توانم طلاق بگیرم؟

از همسرم وکالت در طلاق گرفتم.اما قید وکالت در توکیل در وکالتنامه قید نشده است ودادگاه هم عنوان نموده است این وکالتنامه فایده ندارد ، آیا می توانم طلاق بگیرم ؟

همسرم از من طلاق گرفته است اما از خانه مشترک خارج نمی شود چه کاری باید انجام دهم؟وحتی دربرخی از موارد مانع ورود به خانه ام می شود…

همسرم به حق حبس استناد کرد ودعوی تمکین من هم رد شد.حالا دادخواست طلاق به اعتبار عسروحرج داده ادعای او درست است؟