پاسخ 360 پاسخی به تمامی پرسش های قانونی شما

ویلایی را معامله کردم در شمال کشور اما با حکم قضایی تخریب شده،من باید چه کنم؟

یک ماه پیش رفتم شمال و ویلایی را دیدم ولی چون صاحب آن در کرج بود با وی قرار معامله...

Continue reading